Adaptační pobyty

„Já jsem Zuzka, ahoj!“ – „Ahoj, já jsem Markéta.“ – „Taky jdeš na PMP?“ – „Jojo“ – „Tak to je super. Odkud jsi?“ – „Ze Slavkova u Brna. A ty?“ – „ Já jsem z Kyjova.“ – „Jé, to je bezva, to budeme asi spolu jezdívat vlakem, že?“ – „Možná v pátek, jinak asi ne. Jsem totiž na internátě.“ …

Podobné rozhovory každoročně zaznívají na začátku školního roku. Nově nastupující studenti prvních ročníků, kteří přicházejí na školu z nejrůznějších míst Jihomoravského kraje i vzdálenějších míst, se velmi rychle začínají seznamovat. K rychlejšímu vzájemnému poznávání a vytvoření dobrého třídního kolektivu odjíždí nově nastupující studenti školy na adaptační pobyt. Z počátku se účastnili pobytů nabízených jinými organizacemi. V roce 2002 vznikla myšlenka zrealizovat seznamovací pobyt pro nové primány vlastními silami. Vznikl team, který tvořili tři učitelé školy a čtyři asistenti z řad studentů střední pedagogické školy. Centrem pobytu se stal hrad Svojanov (nyní je jím Dům sv. Anežky v Šafově). Pětidenní pobyt tvořila z části výuka základních vyučovacích předmětů (dopolední čas) a v odpoledním a večerním čase připravený bohatý program her, soutěží a jiných stmelujících činností. Prostřednictvím těchto aktivit se studenti vzájemně poznávali a vytvářeli nový společný kolektiv. Zapojení studentů pedagogické školy se ukázalo jako velmi vhodné, zejména získáním zkušeností pro budoucí profesní praxi.

Získané poznatky z prvních pobytů pro primány byly následně zužitkovány pro organizování adaptačních pobytů prvních ročníků pedagogické školy. Téměř pravidelnou základnou se stala salesiánská chaloupka „Krásná samota“ ve Videčských Pasekách v Beskydech. I zde připravuje program podobný team – tři pedagogové a čtyři studenti asistenti z vyšších ročníků pedagogické školy. Zážitkovou pedagogikou je urychlen proces seznámení nového třídního kolektivu i s třídním učitelem, rozvíjení vzájemné důvěry, spolupráce, komunikace, naslouchání druhým, prezentování svého názoru, aj. Tři společně prožité dny z počátku středoškolského studia jsou výborným pomocníkem k rychlejší adaptaci v novém školním prostředí.

„Fryšták?“ – „A musíme tam?“ – „Nepojedeme raději někam na výlet?“ – „Nemám ráda organizovaný program“ – „Asi se hodím marod“ …

Ve druhém ročníku pedagogické školy a kvintě gymnázia navazuje na adaptační pobyty animační pobyt ve Fryštáku. Zde se třídní kolektivy účastní Orientačních dní připravovaných salesiánským Domem Ignáce Stuchlého. Realizovaný program je zaměřen zejména na rozvoj hodnotové orientace studentů a rozvíjí vzájemné vztahy, přátelství, sebepoznání, někdy i zamyšlení nad svojí budoucností. Pro studenty pedagogické školy jsou Orientační dny současně i seznámením s profesním prostředím, které nabízí dětem a mládeži náplň volného času. Níže uvedené vyjádření vystihuje smyslnost a naplněnost pořádané akce.

„Fryšták?“ – „Super akce!“ – „Bezva prostředí aj hry!“ – „Ten valašský bača neměl chybu.“ – „Jé, a ty večerní scénky.“ – „A to slaňování.“ – „Já nemožu zapomenút na tu horolezeckú stěnu!“ …