Obecné informace

Matematika - Obecné informace

Matematice na osmiletém gymnáziu je věnován tradiční velký prostor. Studenti mají ve všech ročnících předmět Matematika po čtyřech hodinách týdně, v oktávě je v případě povinné státní maturity výuka navýšena o jednu hodinu týdně (v letech, kdy není povinná státní maturita z matematiky, mají studenti možnost zvolit si v oktávě povinně volitelný předmět Seminář z matematiky s jednohodinovou dotací týdně). V každém ročníku je jedna hodina týdně půlená. Většina gymnázií v souvislosti s tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu přešla v posledních letech na schéma krácení hodin v povinných blocích a navýšení hodin v povinně volitelných blocích. Naše gymnázium se však v předmětu Matematika touto cestou nevydalo, protože jsme přesvědčeni, že “královna věd” je základem pro pochopení ostatních vědních oborů. Chceme umožnit všem studentům kvalitní matematickou průpravu bez ohledu na to, kterým směrem se v posledních ročnících studia na gymnáziu budou profilovat. Ukazuje se totiž, že je to rozumná cesta nejen z hlediska možnosti povinné státní maturity z matematiky, ale také právě z toho důvodu, že bez dobrých matematických a logických základů je studium jakékoli univerzity obtížné.

Gymnaziální matematika si klade poměrně vysoké cíle. Na jedné straně učí studenty tvořivě a logicky konzistentně přemýšlet (například student primy gymnázia by měl být schopen sám odvodit, jak se budou zlomky navzájem sčítat a násobit). Na straně druhé vede studenty ke správným a rychlým aplikacím nabytých vědomostí (získanou znalost nebude odvozovat pokaždé, ale zažije a zautomatizuje si ji dostatečným množstvím spočítaných příkladů). Domníváme se, že jedno bez druhého nemůže správně fungovat a snažíme se studenty v tomto duchu formovat.

Matematika na gymnáziu navíc studentům nabízí poměrně široké uplatnění v soutěžích, kterých se naše škola aktivně účastní. V několika posledních letech měli studenti možnost navštěvovat Matematický kroužek, ve kterém se přípravě na soutěže intenzivně věnovali. Jedná se o nejrůznější individuální i týmové soutěže, ve kterých naši studenti dosahují již pravidelně výborných výsledků. Za poslední tři roky zmiňme 1. místa v okresních kolech Matematických olympiád (2013 – Adam Křivka, Anna Kasanová, Vojtěch Možný, 2014 – Štěpánka Todorová, Jan Kopřiva, 2015 – Barbora Dohnalová, Adam Křivka), v roce 2014 Barbora Dohnalová zvítězila v soutěži Matematický klokan s maximálním možným počtem bodů, v roce 2015 v soutěži Junior náboj obsadil náš tým z kvarty ve složení Barbora Dohnalová, Kryštof Kotek, Adam Křivka a Ondřej Tesáček krásné 9. místo v konkurenci 230 týmů z celé republiky. V letech 2013 a 2014 postoupila Barbora Dohnalová do celostátního kola Logické olympiády.

V letošním školním roce je otevřen pro zájemce kroužek Lineární algebry, ve kterém si studenti osvojují vysokoškolský matematický aparát umožňující věnovat se hlouběji robotice.

Matematika ve čtyřletých oborech pedagogické školy není profilovým předmětemNa obou oborech je vyučována ve všech čtyřech ročnících s tříhodinovou dotací týdně, ve čtvrtém ročníku je v případě povinné státní maturity navýšena o jednu hodinu týdně (v letech, kdy není povinná státní maturita z matematiky, mají studenti možnost zvolit si ve čtvrtém ročníku povinně volitelný předmět Seminář z matematiky s dvouhodinovou dotací týdně).

Předmět Informatika se vyučuje na našem gymnáziu od tercie do sexty s dvouhodinovou dotací v každém ročníku. Studenti, kteří mají o informatiku hlubší zájem, si mohou zvolit v posledních dvou ročnících studia volitelný seminář z tohoto předmětu. V dnešní době, kdy jsme stále více obklopeni technikou, se stává cílem předmětu namísto seznamování se s počítači spíše vedení studentů k jejich smysluplnému využívání a také ke kritickému přístupu ke zdrojům informací v prostředí sítě internet.

Výuka informatiky se koncentruje postupně na kancelářské aplikace, pohyb v prostředí internetu s tvorbou vlastních stránek, práci s grafikou, multimédii a základy programování. V semináři, kde se předpokládá silnější orientace na výpočetní technologie, se pak studenti věnují podrobněji počítačovým sítím, databázím či programování komplexních úloh.

Předmět Informační a komunikační technologie na pedagogické škole je koncipován s ohledem na zaměření studentek více na praktické užití technologií v předpokládané budoucí praxi. Obor Pedagogické lyceum má zařazeny hodiny informačních a komunikačních technologií v prvních třech ročnících, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika jen v prvních dvou ročnících studia.

Výuka předmětu IKT je zaměřena především na práci s kancelářskými aplikacemi, využití programů a technologií v pedagogické praxi a rovněž na zpracovávání grafiky, hudby a videa.

K výuce informatických předmětů má škola k dispozici dvě počítačové učebny, jejichž vybavení je průběžně obnovováno. Výuka kancelářských aplikací je realizována v balíku Microsoft Office 2010, ke zpracování grafiky slouží programy GIMP či InkScape a programování na vyšším gymnáziu probíhá v jazyce Python.

Studenti se v rámci informatických předmětů účastní různých soutěží či akcí – v posledních letech se škola pravidelně umísťuje na předních místech v celostátní soutěži „Bobřík informatiky“, k dalším úspěchům patří účast v krajských (2015) a celostátních (2016) kolech „Soutěže v programování – vyšší programovací jazyky“ v kategorii Žáci. Také na akci „Prezentiáda“ se naši studenti pravidelně umísťují v desítce nejlepších prací v krajských kolech soutěže.