Program Doopravdy

Program Doopravdy

– ucelený systém osobnostního rozvoje určený především pro žáky osmiletého gymnázia, animátorský program je určen i pro studenty pedagogické školy.

  1. Kurzy klíčových kompetencí

Cílem kurzu klíčových kompetencí je systematický rozvoj emoční, sociální a spirituální inteligence. Jednotlivé, na sebe navazující programy, umožní cílené a systematické poznávání sebe sama, rozpoznávání osobních silných i slabých stránek a objevení konkrétního místa ve společnosti.

  1. Duchovní obnovy

Cílem duchovních obnov pro třídy je rozvoj spirituální inteligence. Základními postoji v oblasti duchovního života člověka jsou víra, naděje a láska a záměrem obnov je naučit studenty orientovat se v těchto hodnotách.

3. Animátorský program

je určen studentům vyšších ročníků, kde se učí spolupracovat, vytvářet a vést společenství, připravovat volnočasové programy pro ostatní. Svými postoji se stávají příkladem pro mladší spolužáky. Tento program je zakončen akreditovaným certifikátem.