Obecné informace

Francouzský jazyk - Obecné informace

Parlez-vous français? Oui, bien sûr! Ano, snaha mluvit francouzsky je pro studenty našeho osmiletého gymnázia více či méně samozřejmostí, alespoň pro ty, kteří si tento jazyk vybrali jako volitelný. Učí se jej, protože chtějí ovládat jazyk Evropy a mezinárodních vztahů. Francouzština je oficiálním jazykem OSN, NATO, UNESCO a Evropské unie, ale také Olympijských her. Je to mezinárodní jazyk gastronomie, módy, výtvarného umění, tance a architektury. Jeho studiem zvyšují studenti své budoucí šance uplatnit se na trhu práce nejenom v České republice, ale i v dalších frankofonních zemích Evropy i světa či v různých mezinárodních organizacích, kde je zvládnutí tohoto melodického jazyka nezbytností.

Výuka francouzštiny byla na našem gymnáziu zahájena ve školním roce 2007/2008. Tento krásný románský jazyk je vyučován jako další – povinně volitelný – cizí jazyk, který si studenti vybírají na konci sekundy, kdy se rozhodují mezi francouzským a německým jazykem, aby počínaje tercií u něj vytrvali až do oktávy. V případě zájmu se může stát jejich maturitním předmětem, a to buď ve společné části, či v části profilové.

Během těchto let se mohli studenti francouzštináři potkávat nejen se S. Cyrilou Monikou Vondrákovou, která stála u zrodu výuky francouzštiny na gymnáziu, ale rovněž s Veronikou Kloučkovou, Kateřinou Kunzfeldovou, Kristinou Vaňkovou, Terezií Nerušilovou a konečně Dagmar Peňázovou, vyučující spolu se S. Cyrilou francouzštinu dodnes. V roli rodilých mluvčích se vystřídali Jérôme Vives, Guillaume Artus, Mathilde Foureau, Stéphanie Dufond a aktuálně vyučující Fabrice Gaspel.

Francouzský duch, stejně jako spolupráce s místní pobočkou Alliance française, nabízející nejrůznější besedy a kulturní akce (filmový festival Bonjour Brno, Dny Frankofonie aj.), provázejí naše studenty po celý školní rok. Poté, co se po svém návratu zpět do školních lavic francouzštináři trošku rozkoukají, je tu listopad a s ním termíny mezinárodní jazykové zkoušky DELF Scolaire. Již několik let se daří skupině oktavánů dosahovat certifikátu v úrovních B1 a B2, a to i těm nematurujícím. Dodejme rovněž, že od listopadu 2014 se sextáni a septimáni navíc zapojují i do mezinárodní prestižní překladatelské soutěže Juvenes translatores, pořádané Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise.

Zpěv koled ohlašuje příchod Vánoc, které vrcholí v okruhu svátku Tří králů každoroční gastronomickou soutěží v pečení nejlepšího tříkrálového koláče, Galette des Rois. Z víru oslav si budoucí maturanti v lednu odskočí opět do Alliance française, aby se v rámci akce Salon de l´Etudiant seznámili se zástupci univerzit, firem i organizací (Campus France, Evropská dobrovolnická služba, Erasmus, Filozofická fakulta MU, Pedagogická fakulta MU, Ekonomicko-správní fakulta MU, Vysoké učení technické aj.) a jejich prostřednictvím také s možnostmi uplatnění francouzštiny při dalším studiu či v profesním životě, a to nejen v České republice, ale i ve Francii a dalších frankofonních zemích.

Konec ledna již tradičně patří konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kdy septimáni měří své síly s ostatními francouzštináři v kategorii B2. Jednotlivé části prověřují úroveň jak ústního projevu, v němž se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování, tak i úroveň písemného projevu, ověřujícího porozumění slyšeného textu.

Kdykoli během roku lze ze tříd s výukou francouzštiny zaslechnout zpěv francouzských písní. Je jasné, že každá třída má své oblíbené hity, u mladších ročníků však jednoznačně vedou Alouette a Je ne veux pas travailler, zatímco ti starší považují téměř za svou hymnu Champs Elysées, popř. Ne partez pas sans moi.

V roce 2010 byly navázány kontakty s francouzskou střední školou Lycée Saint Vincent Rennes, v jejímž rámci se v dubnu a červnu 2011 uskutečnil oboustranný jazykově-poznávací pobyt 30 studentů. O dva roky později, na podzim 2012, byla tato spolupráce rozšířena o partnerství s další francouzskou střední školou, Lycée de la Sauque La Brède. Plodem této stále se rozvíjející spolupráce jsou nejen oboustranné jazykově-poznávací pobyty (realizované v květnu a říjnu 2013, resp. v dubnu a říjnu 2016), ale rovněž i možnost tříměsíčního studijního pobytu našich septimánů, a to za velmi výhodných finančních podmínek, čehož od zahájení partnerské spolupráce využilo již sedm studentů.

Nesmíme však zapomenout, že již před pevným zakotvením francouzštiny do soustavy vyučovacích předmětů podnikli studenti gymnázia spolu se studenty pedagogické školy pod vedením otce spirituála Petra Beneše, známého frankofila, několik výletů za poznáním krás Francie. Zavítali např. do Normandie, kde po zhlédnutí památných míst spjatých s oběma světovými válkami (bitva u Verdunu, vylodění Spojenců) vystoupali k jednomu z nejslavnějších poutních chrámů středověkých poutníků, tj. do opatského chrámu na hoře Mont Saint Michel, či objevovali kouzlo Štrasburku, hlavního města Alsaska a jednoho ze správních center Evropské unie.

Závěrem dodejme, že je skutečně potěšitelné, že někteří gymnazisté pokračují ve studiu francouzštiny i na vysokých školách, neboť ta jim pak usnadňuje studium dalších románských jazyků, jako např. španělštiny, italštiny nebo portugalštiny. Zkrátka francouzština je natolik pohádkový jazyk, že vás naprosto nadchne. A navíc stále platí ono známé: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!“