Přijímací řízení – info pro všechny obory

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Ve školním roce 2024/25 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Přihlášky ke studiu všech oborů denního i večerního studia se podávají mezi 1. – 20. 2. 2024 jedním z možných způsobů podle vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2024/25

Kritéria přijímacího řízení Gymnázium 2024/25

Kritéria přijímacího řízení Pedagogické lyceum 2024/25

Dáváte-li přihlášku ke studiu Pedagogického lycea přes přihlašovací systém DIPSY, vepište, prosím, do poznámky, z které výchovy budete skládat přijímací zkoušky. Pokud jste již přihlášku vyplnili, prosíme o zprávu na e-mail: office@cmgp.cz. Děkujeme.

Kritéria přijímacího řízení PMP – denní 2024/25

Kritéria přijímacího řízení PMP – večerní forma 2024/25

Co možná o nás nevíte… 2024/25

Informace k podávání přihlášek na střední školy

Přihláška 2024/25

Procvičovací aplikace k jednotným přijímacím zkouškám z  českého jazyka a matematiky

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení upravujeme podmínky v přijímacím řízení a ve spolupráci s CERMATEM podle tohoto doporučení také zkušební dokumentaci. Doporučení je nutné přiložit k přihlášce nebo vložit jako přílohu do digitálního přihláškolvého systému DIPSY nejpozději do 20. 2. 2024.

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – formulář ke stažení (vizte níže)
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení (vizte níže)

Přílohy k přihláškám 

Povinné přílohy
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PMP – denní i večerní forma studia
Zdravotní způsobilost pro obor Pedagogické lyceum

Nepovinné přílohy
Potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP
Soupis potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP
Soupis nepovinných příloh k přijímacímu řízení do osmiletého gymnázia (olympiády a soutěže)

Uchazeči s dočasnou ochranou 

Uchazeči s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří pohovorem, při kterém se zjišťuje, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Uchazeč s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Pokud žádost nepodá, pak koná zkoušku automaticky v českém jazyce.

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je uchazečem s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023.

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

Bližší informace ke školnému
Škola/školné – denní studium
Škola/školné – večerní studium