Obecné informace

Pedagogika a Psychologie - Obecné informace

Předmětová sekce: pedagogika a psychologie

 Tato sekce má na pedagogické škole na starosti výuku předmětů pedagogika, psychologie, speciální pedagogika a dále výuku pedagogické praxe. Výuku zajišťuje šest až sedm vyučujících.

Pedagogika a psychologie jsou povinné maturitní předměty na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, na oboru pedagogické lyceum má student pro maturitní zkoušku možnost volby mezi pedagogikou a psychologií.

Sekce pedagogiky a psychologie umožňuje studentům zapojení do různých humanitárních sbírek. Bílá pastelka, Strom splněných přání, Tříkrálová sbírka, Sluníčkový den a Brněnská cihla jsou příkladem tradičních akcí, které probíhají již od vzniku školy a které vedení školy organizačně podporuje.

Pedagogové sekce vyučují nejen v kurzech, které připravují své frekventanty k jednotlivé maturitní zkoušce v rámci oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, ale i ve zkrácené večerní formě studia stejného oboru.

Pedagogická praxe

Organizace a výuka předmětu pedagogická praxe je další významná činnost pro pedagogy této sekce. Studenti oborů pedagogické školy si sami volí pedagogické zařízení ke splnění praxe a sami si zajišťují organizační náležitosti spojené s praxí, což má posilovat jejich samostatnost, obratnost a zkušenost při hledání budoucího zaměstnání. Škola poskytuje i možnost zahraniční pedagogické praxe, např. ve Stuttgartu nebo Düsseldorfu. Pedagogické praxe jsou pro studenty vždy velkým přínosem a obohacením o cenné pedagogické zkušenosti s jedinci různých věkových kategorií.

Pedagogická praxe v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá od prvního ročníku, kdy se studenti postupně seznámí s provozem a fungováním pedagogických zařízení. Probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních, nejčastěji v mateřských školách, školních družinách, školních klubech a v zařízeních pro volný čas pro děti a mládež, dle vlastní volby studentů. Odborná pedagogická praxe probíhá dva týdny na konci prvního i druhého ročníku v mateřských školách, ve třetím ročníku jsou to tři týdny ve zvoleném volnočasovém zařízení a ve čtvrtém ročníku jsou to opět tři týdny, ale druh pedagogického zařízení si volí studenti sami. Odborné praxi předchází praxe učební, která je zařazena do řádného rozvrhu hodin. V prvním ročníku je to jedna hodina týdně, ve druhém a třetím ročníku jsou to dvě hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku tři hodiny týdně.

Pedagogická praxe v oboru pedagogické lyceum

Výuka pedagogické praxe probíhá v rámci předmětu pedagogika, a to ve třetím a ve čtvrtém ročníku. Probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních, nejčastěji v mateřských školách, základních školách, školních družinách a školních klubech, dle vlastní volby studentů. Tato praxe probíhá formou náslechů. Nejdříve se však studenti postupně seznamují se základními prvky metodiky během tzv. přípravného týdne. V této době jim jednak metodiku teoreticky přiblíží jejich vyučující, jednak se s ní prakticky seznámí formou náslechů ve školském zařízení, které jim vyučující zvolí. Vlastní pedagogická praxe ve zvolených zařízeních probíhá jeden týden na konci třetího ročníku a dva týdny na konci ročníku čtvrtého.