Obecné informace

Dramatická výchova - Obecné informace

Dramatická výchova je nedílnou součástí estetických výchov, které plní funkci estetickou, emocionální a osobnostně a sociálně poznávací. Žáci si osvojují základní divadelní znalosti, schopnosti a dovednosti, které se snaží aplikovat ve výchovně-vzdělávacím procesu v předškolním a mimoškolním vzdělávání. Dalším významným aspektem, který je její součástí, je rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Cílem je tedy seznámit žáky s dalším druhem umění, uměním divadelním, a jeho významem v procesu poznávání sebe, druhých a světa.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ve studijním oboru předškolní a mimoškolní pedagogika si studenti osvojují základní divadelně-pedagogické znalosti a dovednosti, které následně využívají v praxi při práci s dětmi předškolního věku a dalšími věkovými skupinami. Výuka probíhá tři roky studia.

První a druhý ročník je zaměřen především na rozvoj základních znalostí a dovedností studentů z oblasti hlasové průpravy, interpretace textu a tvorby inscenace. Studenti se pomocí her a cvičení učí principy dramatické výchovy a jejich využití v praxi při práci s dětmi a mládeží.

Třetí ročník je již zaměřen na metodickou přípravu studentů v oblasti dramatické výchovy a na její využití. Studenti organizují Vánoční akademii, účastní se Pedagogické poemy a připravují a realizují projekty pro děti. Na konci třetího ročníku si studenti mohou zvolit dramatickou výchovy jako maturitní předmět, ze kterého na konci čtvrtého ročníku skládají praktickou i teoretickou ústní zkoušku.

Pedagogická poema

Národní přehlídka přednesu, čtení a improvizace studentů středních pedagogických škol je již tradiční událostí, které se účastní studenti předškolní a mimoškolní pedagogiky a pedagogického lycea. Studenti díky účasti na přehlídce rozvíjí svoje pedagogické dovednosti v oblasti komunikace s vybranou věkovou skupinou, pro kterou jsou disciplíny určeny.

Interaktivní inscenace pro děti

V průběhu čtvrtého ročníku studenti připravují krátké inscenace interaktivního či participačního charakteru na základě vybrané literární předlohy pro děti z mateřských škol. V průběhu přípravy i samotné realizace inscenace se studenti seznamují s tvorbou krátké inscenace daného charakteru. Studenti si prochází celým procesem tvorby inscenace pro děti od výběru předlohy a její vhodnosti pro divadelní tvorbu a zvolenou věkovou skupinu, přes dramaturgickou práci zaměřenou na úpravu textu a dramatizaci až po samotné převedení do jevištní podoby a její realizace před dětmi.

Pedagogické lyceum

Koncepce předmětu dramatická výchova na pedagogickém lyceu je poněkud odlišnější, než je tomu na předškolní a mimoškolní pedagogice. V prvním ročníku je předmět povinný pro všechny studenty. Studenti se tak seznamují se základy dramatické výchovy, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Od druhého ročníku se již studenti profilují dle svého zaměření a mohou si zvolit dramatickou výchovu jako specializaci, ze které ve čtvrtém ročníku maturují.

Studium předmětu je od druhého ročníku více individuální, avšak stále zůstává důležitým prvkem společná divadelní tvorba různého charakteru s pedagogickými přesahy, které zaměření předmětu obsahuje.

Návštěva divadelních představení

Nedílnou součástí předmětu dramatická výchova je také návštěva různých forem divadelních představení, aby studenti získali alespoň základní vhled do současné divadelní tvorby. Jedná se například o návštěvu divadelních představení v HaDivadle, v Divadle Husa na Provázku, ale také návštěva inscenací divadla fórum či dalších umělecko-pedagogických projektů ve spolupráci s Divadelní fakultou JAMU, které jsou pro studenty dalším inspiračním zdrojem pro využití dramatické výchovy v praxi.