PMP denní studium

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP)  – denní forma studia

Předškolní a mimoškolní pedagogika je prakticky orientovaný obor, od prvního ročníku je zařazena pedagogická praxe, kde se studenti v reálných výchovných situacích učí komunikovat a vytvářet vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. První a druhý ročník je nasměrován na předškolní pedagogiku, studenti jdou na praxi do mateřských škol, třetí ročník na zájmové vzdělávání, praxe probíhá ve školní družině, studenti se také učí vytvářet ucelené vzdělávací projekty, čtvrtý ročník zahrnuje oba směry, praxe probíhá v různých speciálních mateřských i základních školách, miniškolce a ve školní družině formou samostatně vedených kroužků. Během celého studia se studenti věnují různým druhům estetické výchovy a tělesné výchově s didakticko metodickým zaměřením, z nichž si pak jednu výchovu volí pro svoji profilovou maturitní zkoušku (s praktickou zkouškou), druhá profilová zkouška je souhrnná z pedagogiky a psychologie. Nepovinně lze maturovat ze speciální a sociální pedagogiky.

Učební plán PMP

Sportovní kurzy:  lyžařský výcvikový kurz, kurz plavání, cyklo – vodácký výcvikový kurz, kurz bruslení. Bez absolvování všech sportovních výcvikových kurzů během celého studia nelze úspěšně ukončit studium toho oboru.

Profil absolventa: Absolventi maturitou získají kvalifikaci jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Kritéria přijímacího řízení PMP – denní 2024/25

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PMP

Potvrzení zájmové činnosti pro pedagogickou školu

Soupis potvrzení zájmové činnosti pro pedagogickou školu Pg

Žádost o zkoušku z matematiky v ukrajinštině, prominutí zkoušky z Čj

Čestné prohlášení o zájmové činnosti – Ukrajina

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Tělesná výchova

Hudební výchova

Praktické zkoušky zjišťují předpoklady ke studiu, nejedná se o talentové zkoušky. Při zkouškách z hudební výchovy není potřeba umět hrát na hudební nástroj (spíše se stává výhodou při studiu), lze zazpívat jinou píseň bez doprovodu nebo s vlastním doprovodem. Hodnotí se kvalita přednesu.