PMP denní studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) Kód: 75-31-M/01 – denní forma studia

Předškolní a mimoškolní pedagogika je prakticky orientovaný obor, od prvního ročníku je zařazena pedagogická praxe, kde se studenti v reálných výchovných situacích učí komunikovat a vytvářet vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. První a druhý ročník je nasměrován na předškolní pedagogiku, studenti jdou na praxi do mateřských škol, třetí ročník na zájmové vzdělávání, praxe probíhá ve školní družině, studenti se také učí vytvářet ucelené vzdělávací projekty, čtvrtý ročník zahrnuje oba směry, praxe probíhá v různých speciálních mateřských i základních školách, miniškolce a ve školní družině formou samostatně vedených kroužků. Během celého studia se studenti věnují různým druhům estetické výchovy a tělesné výchově s didakticko metodickým zaměřením, z nichž si pak jednu výchovu volí pro svoji profilovou maturitní zkoušku (s praktickou zkouškou), druhá profilová zkouška je souhrnná z pedagogiky a psychologie. Nepovinně lze maturovat ze speciální a sociální pedagogiky.

Učební plán PMP

Sportovní kurzy:  lyžařský výcvikový kurz, plavání, cyklo – vodácký výcvikový kurz. Bez absolvování všech sportovních výcvikových kurzů během celého studia nelze úspěšně ukončit studium toho oboru.

Profil absolventa: Absolventi maturitou získají kvalifikaci jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Informace k přijímacím zkouškám budeme doplňovat komentovanými videi k praktickým zkouškám po dni otevřených dveří 2. 12. 2020.

Přijímací zkoušky

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (pravděpodobně 1. pololetí 8. třídy – bude upřesněno)                 
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a Matematiky
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2020, doložená potvrzením zájmové organizace

Výtvarná výchova

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3 – 60 minut

Dramatická výchova

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě (na přípravu bude mít uchazeč 5 minut)

Tělesná výchova

 • Jacikův test – pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný,
  leh na zádech. Sestava se provádí 2 minuty co nejrychleji. Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.
 • gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha – dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného – přemet stranou
 • Jacikův test gymnastická sestava

Hudební výchova

 • zpěv písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti – obě sloky
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace: zazpívaní na klavíru zahrané melodie
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)

Praktické zkoušky zjišťují předpoklady ke studiu, nejedná se o talentové zkoušky. Při zkouškách z hudební výchovy není potřeba umět hrát na hudební nástroj (spíše se stává výhodou při studiu), lze zazpívat jinou píseň bez doprovodu nebo s vlastním doprovodem. Hodnotí se kvalita přednesu.