Výchovný poradce

Výchovný poradce

Jméno a příjmení: Mgr. Radka Mrázová
Kontakt: kabinet č. 101c
543 423 765
e-mail: mrazova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: úterý: 11:55 – 13:35
pátek: 9:55 – 10:40h (kab. 101c)
Ostatní konzultace po domluvě.

 

Kdo je výchovný poradce?
Výchovný poradce je odborně kvalifikovaný pracovník, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání na škole.

V čem je podstata jeho práce?

 • Poskytuje poradenské služby v koordinaci s ostatními členy ŠPP.
 • Spolupracuje s rodiči a ostatními pedagogy.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost pedagogů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování znevýhodněných i nadaných žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření i s naplněním požadavků plynoucích ze zpráv z těchto zařízení.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílí se na zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů.

Specifické oblasti

 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem a jinými odbornými pracovišti.