Gymnázium – přijímací zkoušky a studium

Osmileté gymnázium (79-41-K/81)

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání, podle mezinárodní standardní klasifikace sekundární vzdělávání. Cílem je absolventy orientovat na budoucí profesní uplatnění, především k dalšímu studiu na různých typech vysokých škol a připravit je pro smysluplný život v dynamicky se měnící globální společnosti. Hlavním posláním školy je poskytovat kvalitní vzdělání a formaci zdravé osobnostisvobodného, samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka se zdravým sebevědomím.

Na gymnáziu je zachována klasická nabídka předmětů bez jejich integrace, je však kladen velký důraz na provázanost, souvislosti a mezioborové vztahy. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost při studiu. Výraznou prioritou je jazyková gramotnost. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, další cizí jazyk si žák volí od tercie gymnázia z jazyka německého či francouzského. V sextě získají základy latiny s možností pokračovat v dalších ročnících v semináři.
Dalšími prioritami jsou informační gramotnost a schopnost logicky řešit situace na základě kritické analýzy problému.
Výhodou osmiletého studijního programu je možnost podnítit větší motivaci ke studiu vzhledem k věku žáků, budovat trvalejší a hlubší pracovní návyky a posílit schopnost adaptace na vyšší nároky.

Učební plán gymnázia

Pro studenty je v rámci kariérového poradenství připraven program pro podporu rozvoje nadání Quo vadis.

Během studia studenti absolvují Kurzy klíčových kompetencí.

Profil absolventa: Absolvent gymnázia je vybaven znalostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dalšímu odpovědnému studiu na různých oborech vysokých škol dle vlastních preferencí. Žáci během studia získají kompetence potřebné pro profesní orientaci a studium na vyšším stupni vzdělávání.

Přijímací zkoušky

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (pravděpodobně 1. pololetí 4. třídy – bude upřesněno)                 
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a Matematiky
 • test ze základů křesťanství
 • akreditované olympiády a soutěže od 1. 9. 2019 do 30. 3. 2021

Test ze základů křesťanství

Písemné ověření dalších skutečností, které osvědčují vědomosti a zájmy uchazeče o studium na církevní škole (podle §60d písm. d) Školského zákona, v platném znění).

Okruhy k testu ze základů křesťanství:

 • Bible na úrovni 1. stupně ZŠ (biblické příběhy)
 • liturgický rok, mše svatá
 • svátosti
 • orientace v životě významných světců (patroni Evropy, čeští světci, zakladatelé významných řádů)
 • základní modlitby (Otče náš, Sláva Otci, Zdrávas Maria, Vyznání víry, Anděl Páně)
 • desatero přikázání
 • život církve

Test bude obsahovat otázky otevřené (doplňovací) a uzavřené (výběr z možností).  Na test nenabízíme specifickou přípravu (příručku či kurz), vycházíme v dostupných zdrojů. Ukázky testů jsou k dispozici v ročenkách.

Základní zdroje:
www.deti.vira.cz,
https://www.cirkev.cz/cs/cirkevnirok,
https://www.cirkev.cz/cs/svatosti,
https://www.cirkev.cz/cs/mse-svata,
https://www.farnostvelehrad.cz/zajimavosti/patroni-evropy/,
http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm,
https://www.cirkev.cz/cs/modlitba2,
http://www.vasedeti.cz/vychova/ostatni-vychova/desatero-bozich-prikazani/,
https://www.cirkev.cz/cs/proc-cirkev
https://www.cirkev.cz/cs/farnosti

Akreditované olympiády a soutěže