Obecné informace

Společenské vědy - Obecné informace

Často se setkáváme se skutečností, že široká veřejnost ne zcela přesně tuší, co si představit pod pojmem společenské vědy.

Pokusme se o stručný vhled do problému.

Žijeme ve společnosti kladoucí důraz na efektivitu. Zvyšují se nároky na tempo, produktivitu práce, na odolnost. Tyto jevy vyvolávají tlak na kvalitu osobnosti moderních občanů.

Společenské vědy mohou přispět k formování osobnosti a tím pomoci k prosazení se jedince v konkurenčním a stresovém prostředí současného světa.

Vycházíme z vize důležitosti vzdělání jako prostředku k obraně proti zlu, jak ho nastínil v období renesance filosof Erasmus Rotterdamský: „Přines světlo a tma zmizí sama od sebe.“

Otvíráme se svými studenty zásadní témata dnešní doby (aktuální politická situace, možná kulturní a morální krize společnosti, střet civilizací, historické paralely současných událostí, spor svobody a autokracie, nesoulad mezi teorií lidských práv a ekonomickými zájmy státu a skupin atd.), ale také se snažíme budovat všeobecný přehled, který studentům umožní zakotvení v prostředí, ve kterém žijí (v rodině, v národě, v křesťanském společenství, ve státě, v Evropě, na planetě Zemi).

Našim cílem je pomoci k profilaci občana moderního demokratického státu, občana, který si bude vědom nejen svých práv, ale i povinností, občana, který bude schopen prožít kvalitně svůj osobní život, občana, který se bude aktivně a konstruktivně podílet na vytváření veřejného prostoru.

Pod hlavičkou společenských věd se na naší škole ukrývá pestrá škála předmětů:

Občanská a prosociální výchova na nižším gymnáziu tvoří základy poznání osobnosti, pravidel chování, komunikace, kooperace, vzájemné úcty. Významným počinem školního roku 2015/2016 byla účast na projektech spojených s oslavou výročí sira Nicolase Wintona.

Základy společenských věd na vyšším stupni studia formou hodin ZSV a volitelných seminářů SVS navazuje na OV a snaží se studenty nejen rozvinout v jejich rozhledu, ale také připravit na možnou maturitu a další studium společenskovědních oborů. Ve vyšších ročnících se studenti snaží formulovat svá stanoviska k problematice současného světa a učí se správné formě prezentování těchto názorů.

Výuka zeměpisu pokrývá v podstatě celou dobu vzdělávání na naší škole. Orientace v geografických a geopolitických faktech je základním stavebním kamenem všeobecného přehledu. Mapy, údaje, pojmy, ale také zeměpisné exkurze, projekty (multimediální projekt Planeta Země 3000), to jsou některé možnosti, jak studentům přiblížit svět a probudit jejich zájem.

Podobně se celým studiem vine linie historická. „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen opakovat své chyby.“ Všeobecný přehled není možný bez znalostí důležitých událostí a procesů, které provázejí vývoj státu, národa a regionu. Dějepis to nejsou pouze fakta, ale také exkurze (historické vycházky Brnem, Mohyla míru a slavkovské bojiště, Olomouc Osvětim, aktuální akce – Legiovlak).

Studenti se v rámci předmětů zeměpis a dějepis tradičně účastní olympiád a dalších soutěží (Příběhy 20. století, Velká Morava atd.).

Mezioborovým projektem, jehož garantem je právě společenskovědní sekce, je Akademický den. Naší snahou je studentům představit významné osobnosti z akademického a společenského života. Přednášky a prezentace otvírají studentům dveře do budoucího světa vysokoškolského studia.

Společenskovědní předmětová sekce se významně podílí na realizaci odborných na vyšším gymnáziu a oboru pedagogické lyceum.

Snažíme se, aby výuka společenských věd na naší škole nabízela nejen informace a poučení, ale také velké množství zážitků a zkušeností, které rozvinou osobnosti studentů.