Obecné informace

Český jazyk - Obecné informace

Český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem. Jeho náročnost spočívá jednak v šíři a různorodosti obsahu, jednak v nutnosti zvládnout velké množství praktických dovedností. Jedná se o předmět komplexní, který v sobě zahrnuje tři oblasti: výchovu jazykovou, komunikační a slohovou a literární. Hodinová dotace věnovaná jednotlivým oblastem není neměnná, liší se v závislosti na studijním oboru a na ročníku studia. Zároveň však tyto výukové oblasti nejsou izolované, navzájem se prostupují a doplňují, a to nejen mezi sebou navzájem, ale i mezioborově, např. v rámci různých exkurzíblokové výuky na nižším gymnáziu, psaní odborných prací na vyšším gymnáziu a na pedagogickém lyceu či spoluprací s dramatickou výchovou na pedagogických oborech.

Studenti všech oborů naší školy se pravidelně zapojují do různých soutěží. Každoročně pořádáme Olympiádu v českém jazyce, ve které se naši studenti v rámci městského kola opakovaně umísťují na předních místech a postupují do kola krajského i celostátního. Další soutěží, jíž se už několik let pravidelně účastníme, je Česká lingvistická olympiáda. Jedná se o specifickou lingvistickou soutěž s mezinárodním přesahem. Tato olympiáda studentům předkládá k řešení náročné úkoly spočívající v pochopení zvláštností a zákonitostí různých exotických jazyků. Úspěšní bývají zejména studenti, u nichž se kombinují jazykové předpoklady s nadáním logickým – matematickým a informatickým. I v této soutěži zaznamenali naši studenti mimořádné úspěchy, a to i na poli mezinárodním. Naše bývalá studentka dokonce spolupracuje s týmem ČLO na vytváření soutěžních úkolů.

Zájemcům o prohloubení stylistických dovedností a o tvůrčí činnost jsou nabízeny nejrůznější slohové a literární soutěže. Nejvýznamnější z nich je  soutěže Skrytá paměť Moravy, kterou organizuje Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě. Pro studenty vyššího gymnázia a pedagogického lycea organizujeme odborné dílny, v nichž získávají dovednosti a praktické zkušenosti s psaním odborného textu.

V oblasti literární se snažíme především podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti a zvýšit zájem studentů o kvalitní četbu. Se studenty navštěvujeme Knihovnu Jiřího MahenaMoravskou zemskou knihovnu, zároveň si mohou studenti půjčovat knihy v naší školní knihovně, kterou každoročně doplňujeme. Do hodin literatury na nižším gymnáziu zařazujeme čtenářské dílny a prvky badatelského čtení. S kolegy z dramatické výchovy pak úzce spolupracujeme na přednesu a interpretaci textu. Studenti se mohou zapojit do různých akcí, ať už se jedná o přednesové soutěže Dětská scéna a Wolkrův Prostějov, či o příjemně strávené odpoledne s vlastní četbou nazvané Literární srdcovky.

Kromě pravidelných akcí zařazujeme do výuky jednotlivých tříd samozřejmě i akce příležitostné, spojené s určitým tématem. Velmi oblíbená je např. literární procházka Brnem, různé besedy či divadelní představení. Třešničkou na dortu pak bývá tradiční mezipředmětová kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy pro maturitní ročníky, na jejíž organizaci a programu se významně podílí právě sekce českého jazyka.