Obecné informace

Český jazyk - Obecné informace

Český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem. Jeho náročnost spočívá jednak v šíři a různorodosti obsahu, jednak v nutnosti zvládnout velké množství praktických dovedností. Jedná se o předmět komplexní, který v sobě zahrnuje tři oblasti: výchovu jazykovou, komunikační a slohovou a literární. Hodinová dotace věnovaná jednotlivým oblastem není neměnná, liší se v závislosti na studijním oboru a na ročníku studia. Zároveň však tyto výukové oblasti nejsou izolované, navzájem se prostupují a doplňují.

Studenti všech oborů naší školy se pravidelně zapojují do různých soutěží. Každoročně pořádáme Olympiádu v českém jazyce, ve které se naši studenti v rámci městského kola opakovaně umísťují na předních místech a postupují do kola krajského i celostátního. Od školního roku 2014/2015 se nově účastníme také České lingvistické olympiády. Jedná se o specifickou lingvistickou soutěž s mezinárodním přesahem. Tato olympiáda studentům předkládá k řešení náročné úkoly spočívající v pochopení zvláštností a zákonitostí různých exotických jazyků. Úspěšní bývají zejména studenti, u nichž se kombinují jazykové předpoklady s nadáním logickým – matematickým a informatickým. Ani v této soutěži se naši studenti neztratili a v letošním i loňském roce postoupili nejlepší řešitelé do regionálního kola.

Zájemcům o prohloubení stylistických dovedností a o tvůrčí činnost jsou nabízeny nejrůznější slohové a literární soutěže. V minulých letech jsme se zapojili např. do literárně-historické soutěže Skrytá paměť Moravy, internetové soutěže o nejlepší epigram a aforismus Škola základ života či literární a historické soutěže Cestou dvou bratří.  V mnohých z nich studenti dosáhli významných ocenění.  Také se již tradičně účastníme projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. V rámci tohoto projektu studenti po určitou dobu dostávají do školy denní tisk. S novinami pracují převážně v hodinách českého jazyka, ale mají možnost zapojit je do výuky i v jiných předmětech. Učí se kriticky pracovat s textem, rozpoznat manipulaci, posoudit validitu informací, ale mohou i sami do novin přispívat svými názory na zadaná témata. Ukázkou tvořivé činnosti studentů a zároveň vizitkou jejich vzájemné spolupráce napříč třídami je školní časopis Lercháč.

V oblasti literární se snažíme především podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti a zvýšit zájem studentů o kvalitní četbu. Se studenty pravidelně navštěvujeme Knihovnu Jiřího MahenaMoravskou zemskou knihovnu, zároveň si mohou studenti půjčovat knihy v naší školní knihovně. Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu Čtenářské dílny. Cílem lekcí bylo vedle účinného porozumění textu i vzájemné sdílení zážitků a pocitů. Tyto dílny se u studentů setkaly s velmi příznivým ohlasem. Zároveň škola získala finanční prostředky na nákup knih do žákovské knihovny. Naši školní knihovnu se nám podařilo významně obohatit zejména o četbu pro žáky nižšího gymnázia, kteří doposud neměli ve škole mnoho titulů k zapůjčení.

Pro zájemce z řad studentů rovněž zajišťujeme několikrát do roka vstupenky na divadelní představení různých brněnských divadel – z inscenací v posledních letech tak měli studenti možnost zhlédnout např. představení divadelního souboru Kašpar – Othello, Růže pro Algernon, dále představení divadla Rokoko – Návštěvy u pana Greena, avšak mohli také navštívit klasickou scénu Mahenova a Janáčkova divadlo  či poněkud netradiční Buranteatr.

Kromě pravidelných akcí zařazujeme do výuky jednotlivých tříd samozřejmě i akce příležitostné, spojené s určitým tématem. Velmi oblíbená je např. literární procházka Brnem či různé besedy – ať už s hudebním publicistou Jiřím Černým na téma hudba a poezie, nebo s PhDr. Dagmar Halasovou o Suzanne Renaud a Bohuslavu Reynkovi. Třešničkou na dortu pak bývá tradiční mezipředmětová kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy pro maturitní ročníky, na jejíž organizaci a programu se významně podílí právě sekce českého jazyka.