Školné – večerní studium

Pravidla pro vybírání školného ve večerní formě studia

  • Možnost vybírat školné vyplývá z ustanovení § 123 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění).
  • Od 1. 9. 2022 je výše školného stanovena na 12 000,-.
  • Úhrada školného je prováděna bezhotovostně (číslo účtu: 6964370257 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka), a to buď jednorázově na celý školní rok se splatností do 30. 5. za následující školní rok, nebo ve dvou shodných splátkách: na období září až leden se splatností do 30. 5. předcházejícího školního roku a na období únor až červen se splatností do 30. 1. příslušného školního roku.