Gymnázium

Osmileté gymnázium (79-41-K/81)

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání, podle mezinárodní standardní klasifikace sekundární vzdělávání. Cílem je absolventy orientovat na budoucí profesní uplatnění, především k dalšímu studiu na různých typech vysokých škol a připravit je pro smysluplný život v dynamicky se měnící globální společnosti. Hlavním posláním školy je poskytovat kvalitní vzdělání a formaci zdravé osobnosti, svobodného, samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka se zdravým sebevědomím.

Na gymnáziu je zachována klasická nabídka předmětů bez jejich integrace, je však kladen velký důraz na provázanost, souvislosti a mezioborové vztahy. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost při studiu. Výraznou prioritou je jazyková gramotnost. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, další cizí jazyk si žák volí od tercie gymnázia z jazyka německého či francouzského. V sextě získají základy latiny s možností pokračovat v dalších ročnících v semináři.
Dalšími prioritami jsou informační gramotnost a schopnost logicky řešit situace na základě kritické analýzy problému.
Výhodou osmiletého studijního programu je možnost podnítit větší motivaci ke studiu vzhledem k věku žáků, budovat trvalejší a hlubší pracovní návyky a posílit schopnost adaptace na vyšší nároky.

Pro studenty je v rámci kariérového poradenství připraven program pro podporu rozvoje nadání Quo vadis.

Profil absolventa: Absolvent gymnázia je vybaven znalostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dalšímu odpovědnému studiu na různých oborech vysokých škol dle vlastních preferencí. Žáci během studia získají kompetence potřebné pro profesní orientaci a studium na vyšším stupni vzdělávání, které zahrnují:

  • kritické myšlení,
  • systematizaci a propojení poznatků utvářejících všeobecný přehled,
  • práci s více zdroji informací s posouzením jejich validity,
  • týmovou kooperaci a selfmanagement,
  • strategické řešení problémů,
  • vícejazyčné komunikační dovednosti –
  • adekvátní prezentace výsledků,
  • věcné argumentace a
  • kultivované diskuse s respektováním postojů druhých.

V oblasti osobnostní formace je žák nasměrován k odpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti, má předpoklady pro vytvoření pozitivních postojů úcty k životu, svobodě člověka a lidské sounáležitosti.

Školní vzdělávací program SVP G 2022 SVP G 2021 dodatek SVP G 2018   SVP G 2016

Osnovy nižší gymnázium ( prima – kvarta)
Anglicky jazyk nG
Cesky jazyk jazykova vychova nG
Cesky jazyk komunikacni a slohova vychova nG
Cesky jazyk literarni vychova nG
Dejepis nG
Francouzsky jazyk nG
Fyzika nG
Hudebni vychova nG
Chemie nG
Informatika nG
Krestanska vychova nG
Matematika nG
Nemecky jazyk nG
Obcanska a prosocialni vychova nG
Prirodopis nG
Telesna vychova nG
Vytvarna vychova nG
Zemepis nG

Osnovy vyšší gymnázim ( kvinta – oktáva)
Anglicky jazyk G
Biologie G
Cesky jazyk G
Dejepis G
Francouzsky jazyk G
Fyzika G
Hudebni vychova G
Chemie G
Informatika G
Krestanska vychova G
Laboratore G
Latina G
Matematika G
Nemecky jazyk G
Telesna vychova G
Vytvarna vychova G
Zaklady ekonomiky G
Zaklady spolecenskych ved G
Zemepis G
Semináře I.
Seminar z biologie I G
Seminar z dejepisu I G
Seminar z fyziky I G
Seminar z chemie I G
Seminar z informatiky I G
Seminar z latiny G
Seminar ze zemepisu I G
Spolecenskovedni seminar I G
Semináře II.
Deskriptivní geometrie
Seminar z biologie II G
Seminar z dejepisu II G
Seminar z dejin umeni G
Seminar z fyziky II G
Seminar z chemie II G
Seminar z informatiky II G
Seminar ze zemepisu II G
Spolecenskovedni seminar II G