Školné – denní studium

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem jsme se rozhodli zavést na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno školné (úplatu za vzdělávání). Jeho zavedení projednala při svém jednání Školská rada (16. 10. 2018) i Rada školské právnické osoby (6. 1. 2019). Obě rady zavedení školného podpořily většinou svých hlasů. Zavedení školného je reakcí na dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti financování církevního školství. Možnost vybírat školné vyplývá z ustanovení § 123 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). I v předcházejících právních úpravách byla církevním školám přiznána možnost vybírat školné, proto se jedná o rozhodnutí, které je v souladu s nynější i předchozí právní úpravou.

Školné pro studenty denního studia je zavedeno od školního roku 2019/2020. Od 1. 9. 2023 je jeho výše stanovena na 6400,-.  Tuto částku schválila Rada školské právnické osoby.

Důvodem k zavedení školného je trvalý nedostatek finančních prostředků určených k dalšímu rozvoji školy, který se týká zejména jejího provozu a materiálního vybavení. Neradi bychom, aby tento krok bránil ve studiu dětem ze sociálně slabých nebo více početných rodin, případně dětem z rodin neúplných. Konkrétní postup a termíny pro podávání žádostí o odpuštění školného je uveden níže.

Pravidla pro vybírání školného

  1. Školné je vybíráno ve všech ročnících osmiletého gymnázia a obou oborů pedagogické školy (PL, PMP) u všech studentů denního studia bez ohledu na to, kdy žáci své studium zahájili.
  2. Úhrada školného je prováděna bezhotovostně (číslo účtu: 6964370257 / 0100, přiřazený variabilní symbol vizte předpis platby v Edookitu), a to buď jednorázově 6.400,- Kč na celý školní rok se splatností do 30. 9. příslušného školního roku, nebo ve dvou splátkách: 3.200,- Kč (na období září až leden) se splatností do 30. 9. a 3.200,- Kč (na období únor až červen) se splatností do 28. 2.
  3. Od placení školného je žák osvobozen v případě pobírání dávek státní sociální podpory (přídavku na dítě a/nebo příspěvku na bydlení) podle § 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Osvobození od školného bude posuzováno na každé pololetí zvlášť a pobírání této dávky bude třeba doložit k 30. 9. a 28. 2. probíhajícího roku v kanceláři školy.
  4. Školné bude sníženo v případě, že na naší škole studují sourozenci (o 50 % za druhé a o 100 % za třetí a další dítě).
  5. V mimořádných případech může ředitel školy rozhodnout o dočasném odpuštění nebo snížení školného. K tomu je potřeba podat odůvodněnou žádost do konce září příslušného školního roku k rukám ředitele školy.