Obecné informace

Latina - Obecné informace

Výuka latiny

Na naší škole je od školního roku 2016/2017 pro studenty  sexty latina zařazena jako povinný jednoletý předmět s dvouhodinovou týdenní dotací. V rámci výuky studenti získávají základní poznatky o latině, jejím významu, seznamují se s latinskou gramatikou i slovní zásobou. V septimě a oktávě mohou studenti pokračovat ve studiu latiny v dvouletém semináři.  Výuka je zaměřena na práci s latinským textem, nejprve zjednodušeným pro učební účely, později v rámci dvouletého semináře již studenti pracují i s ukázkami z originálních textů. Komplexní práce s textem vede studenty k prohlubování znalostí z oblasti antické kultury, literatury, historie a filosofie. Studium latiny přináší nejen vhled do systému jazyka, ale vede rovněž k objevování kulturněhistorických kořenů evropské civilizace.

Naši studenti pravidelně navštěvují Den latiny, který pořádá FFUK a v jehož rámci se jeho účastníci zaposlouchají do jedné společné přednášky a následně si volí podle vlastního zájmu z nabídky mnoha seminářů tři, v nichž si rozšiřují své znalosti např. z oblasti jazyka, historie, literatury, ale i hudby či divadla.

Studenti septimy a oktávy se rovněž každoročně zúčastňují školního kola soutěže Certamen Latinum, jehož úspěšní řešitelé pak postupují do zemského, popř. národního kola.