Obecné informace

Přírodní vědy - Obecné informace

Sekce přírodních věd vznikla ve školním roce 2014/2015 sloučením předmětových komisí a patří do ní tři základní přírodovědné obory – fyzika, chemie a biologie. Výuka těchto předmětů probíhá v kvalitně zařízených odborných učebnách, jejichž vybavení je průběžně doplňováno. Všechny tři předměty patří mezi volitelné maturitní předměty na gymnáziu, fyzika s biologií je vyučována od primy až do septimy, chemie od sekundy taktéž do septimy. Studenti na gymnáziu pak mají možnost zvolit si konkrétní seminář, a to od septimy nebo od oktávy. Přírodovědné předměty jsou také vyučovány na oborech pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti těchto oborů získají alespoň minimální přírodovědný základ potřebný pro jejich profesní uplatnění nebo další vzdělávání.

Díky obětavé práci svých vyučujících se studenti zejména na gymnáziu pravidelně zapojují do různých přírodovědných soutěží. Každoročně jsou zapojováni do fyzikální, chemické i biologické olympiády. Jejich hojná účast je zejména na nižším gymnáziu, kde jsme v minulých letech dosáhli výborných umístění v okresním i krajském kole. Na vyšším gymnáziu je zapojení v těchto olympiádách méně početné, o to však cennější. I s menším počtem studentů v řádu jednotlivců se nám pravidelně daří účastnit se krajského kola v daných kategoriích příslušných předmětů. Další soutěž, do které jsou studenti zapojováni, je mezinárodní soutěž Přírodovědný klokan, kterého se účastní většina studentů na gymnáziu. Tato soutěž je velmi náročná a nabízí našim studentům porovnání s jejich vrstevníky v jiných evropských zemích. Studentům gymnázia je také nabízena soutěž Středoškolská odborná činnost. V letošním ročníku postoupily poprvé některé fyzikální práce z okresního kola do krajského kola.

Přírodovědná sekce také nabízí účast v různých týmových soutěžích. Jednou z nich je například Matematicko-fyzikální NÁBOJ, čtyřčlenná týmová soutěž, které se účastníme od roku 2014/2015. V letošním ročníku se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu, když náš tým obsadil třetí místo v rámci celého regionu. Dále se také pravidelně účastníme Dne ptactva, opět čtyřčlenné týmové soutěže určené pro studenty nižšího gymnázia pořádané v Zoo Brno. Po loňském čtvrtém místě jsme letos celou soutěž vyhráli.

Studenti všech oborů mají možnost navštívit různé přírodovědné akce, jako například exkurze do Planetária Brno, Technického muzea a vědeckého centra VIDA. Studentům gymnázia jsou nabízeny další exkurze, například Moravského zemského muzea, botanické zahrady, Čističky odpadních vod Modřice, Anatomického muzea, pivovaru Starobrno. Studenti sexty se pravidelně účastní exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací elektrárny Dalešice. Součástí výuky přírodovědných předmětů na nižším gymnáziu, zejména biologie, jsou také různé vzdělávací programy. Letos se naše třídy zúčastnily například následujících programů: Léčivé a jedovaté rostliny, Vrabčákovy ptákoviny, Hádky o Hády, Svět pod nohama půdní sondy. Studenti kvinty se pravidelně účastní terénní exkurze na přehradě.

Sekce přírodních věd již tradičně pořádá Den Země. V letošním školním roce byl tento den rozdělen na dvě části. Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili výukového programu o dravcích, který se konal na Kraví hoře. Vybrané třídy vyššího gymnázia a pedagogické školy se pak zúčastnily odborné přednášky na téma Hrozba z hlubin Vesmíru.

Cílem přírodovědné sekce na gymnáziu je kvalitně připravit studenty ke studiu na různých typech vysokých škol, zejména pak na lékařskou a přírodovědeckou fakultu. Na pedagogické škole je cílem naší sekce dát studentům potřebný minimální přírodovědný základ pro jejich budoucí povolání s pedagogickým zaměřením.