Obecné informace

Přírodní vědy - Obecné informace

Sekce přírodních věd zahrnuje tři základní přírodovědné obory – biologii, fyziku a chemii. Všechny tři předměty patří mezi volitelné maturitní předměty na gymnáziu, jsou vyučovány od primy až do septimy. Studenti na gymnáziu pak mají možnost zvolit si konkrétní seminář, a to od septimy nebo od oktávy. Na nižším gymnáziu je do výuky začleněna bloková, projektová a tandemová výuka. Přírodovědné předměty jsou také vyučovány na oborech pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti těchto oborů získají alespoň minimální praktický přírodovědný základ potřebný pro jejich profesní uplatnění nebo další vzdělávání.

Výuka těchto předmětů probíhá v kvalitně zařízených odborných učebnách, jejichž vybavení je průběžně doplňováno. Učebny fyziky a biologie jsou vybaveny interaktivní tabulí, učebna chemie 3D dataprojektorem. Výuka je zaměřená prakticky. Velkou výhodou pro experimentování (praktického ověření teorie) je rozsáhlá vybavenost měřícím systémem Vernier. Měřit pomocí čidel tohoto elektronického systému mají možnost studenti ve všech přírodovědných předmětech, zejména během laboratorních cvičení v předmětu Laboratoře. Dále byl do školy pořízen astronomický dalekohled, který se využívá k pozorování nejen ve škole, ale i na výjezdních akcích.

Studenti mají také možnost zapojit se do různých přírodovědných soutěží a olympiád. Jsou to například fyzikální, chemická a biologická olympiáda; Astronomická olympiáda; Přírodovědný klokan. Z týmových soutěží to jsou Matematicko-fyzikální náboj; Den ptactva v ZOO Brno; AstroPI Hackathon.

Studenti všech oborů mají možnost zúčastnit se různých přírodovědných akcí neformálního vzdělávání a odborných exkurzí například do Planetária Brno, Technického muzea, vědeckého centra VIDA, Zoo Brno, Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací elektrárny Dalešice, …
Sekce přírodních věd také pravidelně pořádá Den Země.

Cílem přírodovědné sekce na gymnáziu je kvalitně připravit studenty ke studiu na různých typech vysokých škol, zejména pak na lékařskou a přírodovědeckou fakultu. Na pedagogické škole je cílem naší sekce dát studentům potřebný minimální přírodovědný základ pro jejich budoucí povolání s pedagogickým zaměřením.