Obecné informace

Křesťanská výchova - Obecné informace

Předmětová sekce křesťanské výchovy v průběhu roku nabízí duchovní aktivity pro žáky i pedagogy. Je umožněno vyučování náboženské výchovy, které probíhá v každé třídě s jednohodinovou dotací týdně. V třídě G1 a G2 je vyučován předmět křesťanská výchova.
Kromě pravidelných pondělních a čtvrtečních školních mší svatých si žáci zvlášť připomínají zahájení a ukončení školního roku a slavnost školy (18. 1.) slavnostní mší svatou.
Během roku žáci mají možnost navštěvovat školní kapli, umístěnou v budově školy, kde probíhají tyto akce:
– každé pondělí se uvádí Pohádka na dobrý týden ve formě krátkého filmového příběhu s duchovním nebo mravním poselstvím;
– v úterý je nabídnuta možnost setkání v kapli s modlitbou desátku živého růžence, do kterého se mohou zapojit zájemci a modlí se společně za školu či jiné úmysly;
středa pravidelně patří modlitbám chval, na jejichž přípravě se podílí jednotlivé třídy, které se zapojují i do slavení čtvrtečních ranních mší svatých;
– vždy ve čtvrtek od 11.35 do 11.55 hod. probíhá tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí;
– během postní doby se konají modlitby křížové cesty, během adventu probíhají adventní zamyšlení.
Pro žáky je určena i nabídka víkendové duchovní obnovy, každý týden rovněž probíhá příprava na biřmování. Čtyřikrát do roka se mohou žáci účastnit modlitby chval, které pořádají brněnské církevní školy společně (CMGaSOŠPg, BiGy, CMCZŠ a SZŠ Grohova).
A pedagogové? Mimo duchovní poutě je pro ně určena jednodenní duchovní obnova v adventní době a krátká zamyšlení školního kaplana při pedagogických radách.
Kromě nabízených pravidelných aktivit mají žáci i pedagogové každodenně možnost duchovních rozhovorů, popř. svátosti smíření – na škole částečně působí čtyři kněží a pět řeholních sester.
Alternativu k výuce náboženské výchovy představuje na pedagogické škole a gymnáziu od třídy G3 výše vyučování etické výchovy. V ní žáci mohou získat znalosti z této oblasti a osvojit si morální postoje a hodnoty. Žáci se zapojují do různých akcí, např. prosociální den.