Obecné informace

Křesťanská výchova - Obecné informace

Předmětová sekce křesťanské výchovy v průběhu roku nabízí duchovní aktivity pro žáky i pedagogy. Na gymnáziu je vyučován předmět křesťanská výchova, ve třídách pedagogické školy je nabízeno vyučování náboženské výchovy s alternativou etické výchovy. V ní žáci mohou získat znalosti z této oblasti a osvojit si morální postoje a hodnoty. Žáci se zapojují do různých akcí, např. prosociální den.
Kromě pravidelných středečních a čtvrtečních školních mší svatých si žáci zvlášť připomínají zahájení a ukončení školního roku a slavnost školy (18. 1.) slavnostní mší svatou. Na přípravě středečních školních mší sv. se podílí jednotlivé třídy.
Během roku žáci mají možnost navštěvovat školní kapli, umístěnou v budově školy, kde probíhají tyto akce:
– každé pondělí se uvádí Pohádka na dobrý týden ve formě krátkého filmového příběhu s duchovním nebo mravním poselstvím;
– úterý  patří modlitbám chval,
– ve středu je nabídnuta možnost setkání v kapli s modlitbou breviáře,
– vždy ve čtvrtek od 11.35 do 11.55 hod. probíhá tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Během adventu se konají ráno před výukou rorátní modlitby, během postní doby probíhají modlitby křížové cesty.
Pro žáky je určena i nabídka víkendové duchovní obnovy, každý týden rovněž probíhá příprava na biřmování.
A pedagogové? Mimo duchovní poutě je pro ně určena jednodenní duchovní obnova v adventní době a krátká zamyšlení školního kaplana při pedagogických radách.
Kromě nabízených pravidelných aktivit mají žáci i pedagogové každodenně možnost duchovních rozhovorů, popř. svátosti smíření – na škole částečně působí dva školní kaplani a tři řeholní sestry.