Obecné informace

Křesťanská výchova - Obecné informace

Předmětová sekce křesťanské výchovy v průběhu roku nabízí duchovní aktivity pro žáky i pedagogy. Na gymnáziu je vyučován předmět křesťanská výchova, ve třídách pedagogické školy je nabízeno vyučování náboženské výchovy s alternativou etické výchovy. V ní žáci mohou získat znalosti z této oblasti a osvojit si morální postoje a hodnoty. Žáci se zapojují do různých akcí, např. prosociální den.
Kromě pravidelných středečních a čtvrtečních školních mší svatých si žáci zvlášť připomínají zahájení a ukončení školního roku a slavnost školy (18. 1.) slavnostní mší svatou. Na přípravě středečních školních mší sv. se podílí jednotlivé třídy.
Během roku žáci mají možnost navštěvovat školní kapli, umístěnou v budově školy, kde probíhají tyto akce:
– každé pondělí se uvádí Pohádka na dobrý týden ve formě krátkého filmového příběhu s duchovním nebo mravním poselstvím;
– úterý  patří modlitbě Anděl Páně,
– ve středu je nabídnuta možnost setkání v kapli s modlitbou chval či modlitbou kluků,
– vždy ve čtvrtek probíhá tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
– v pátek je nabídnuto krátké Boží slovo na neděli.
Během adventu se konají ráno před výukou rorátní modlitby, během postní doby probíhají modlitby křížové cesty.
Pro žáky je určena i nabídka víkendové duchovní obnovy, každý týden rovněž probíhá příprava na biřmování.
A pedagogové? Mimo duchovní poutě je pro ně určena jednodenní duchovní obnova v adventní době a krátká zamyšlení školního kaplana při pedagogických radách.
Kromě nabízených pravidelných aktivit mají žáci i pedagogové každodenně možnost duchovních rozhovorů, popř. svátosti smíření – na škole působí  školní kaplan, externě další čtyři kněží a učí zde řeholní sestry.
Etická výchova se zaměřuje na individuální osobní rozvoj žáků skrze témata, ve kterých se mísí osobní, etické, morální a společenské normy, hodnoty a postoje. Hodiny jsou spíše diskuzní, sebezkušenostní a zážitkové, také pracujeme s filmovou a dokumentární podporou. Žáci se zapojují do různých akcí, např. prosociální den, ekologické projekty, charitativní sbírky nebo osobní výzvy.