PMP večerní studium

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Studium je určeno pro ty uchazeče, kteří již složili maturitní zkoušku v jiném oboru, a bude jim uznána státní část maturitní zkoušky. Dvouleté studium zahrnuje pouze odborné vzdělávání.
Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách od 14:35 podle rozvrhu nejpozději do 19:30 (jeden den kratší a jeden den delší výuka).

Součásti studia je odborná praxe v rozsahu celkem 6 týdnů v zařízeních odpovídajících profilu absolventa, 3 týdny v 1. ročníku, z toho minimálně 5 dní v předškolním zařízení, tři týdny v 2. ročníku, z toho minimálně 5 dní v mimoškolním zařízení. Část praxe lze plnit i v rámci zaměstnání.  Student absolvuje také čtyři jednodenní tělovýchovné kurzy (cyklo-turistika, lyžování, plavání, bruslení) a přehrávky hry na klavír.

Maturitní zkouška obsahuje pouze profilovou část z předmětů:

  • pedagogika a psychologie – ústní zkouška složená z obou předmětů
  • hudební nebo výtvarná nebo dramatická nebo tělesná výchova dle vlastního výběru formou ústní a praktické zkoušky
  • nepovinná profilová zkouška ze speciální a sociální pedagogiky – ústní zkouška

Profil absolventa: Absolventi maturitou získají kvalifikaci jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Školné činí 12 000,- Kč . Pravidla pro vybírání školného

Kritéria přijímacího řízení PMP večerní forma 2024/25

Přihláška ke studiu 2024

Volba termínu přijímacích zkoušek PMP večerní

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PMP

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Tělesná výchova

Hudební výchova

Praktické zkoušky zjišťují předpoklady ke studiu, nejedná se o talentové zkoušky. Při zkouškách z hudební výchovy není potřeba umět hrát na hudební nástroj (spíše se stává výhodou při studiu), lze zazpívat jinou píseň bez doprovodu nebo s vlastním doprovodem. Hodnotí se kvalita přednesu.