PMP večerní studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Studium je určeno pro ty uchazeče, kteří již složili maturitní zkoušku v jiném oboru, a bude jim uznána státní část maturitní zkoušky. Dvouleté studium zahrnuje pouze odborné vzdělávání.
Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách od 14:35 podle rozvrhu nejpozději do 19:30 (jeden den kratší a jeden den delší výuka).

Součásti studia je odborná praxe v rozsahu celkem 6 týdnů v zařízeních odpovídajících profilu absolventa, 3 týdny v 1. ročníku, z toho minimálně 5 dní v předškolním zařízení, tři týdny v 2. ročníku, z toho minimálně 5 dní v mimoškolním zařízení. Část praxe lze plnit i v rámci zaměstnání.  Student absolvuje také čtyři jednodenní tělovýchovné kurzy (cyklo-turistika, lyžování, plavání, bruslení) a přehrávky hry na klavír.

Maturitní zkouška obsahuje pouze profilovou část z předmětů:

 • pedagogika a psychologie – ústní zkouška složená z obou předmětů
 • hudební nebo výtvarná nebo dramatická nebo tělesná výchova dle vlastního výběru formou ústní a praktické zkoušky
 • nepovinná profilová zkouška ze speciální a sociální pedagogiky – ústní zkouška

Profil absolventa: Absolventi maturitou získají kvalifikaci jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Školné pro večerní studium PMP činí 8000,- Kč/rok. Pravidla pro vybírání školného

Informace k přijímacím zkouškám budeme doplňovat komentovanými videi k praktickým zkouškám po dni otevřených dveří 2. 12. 2020

Přijímací řízení

 • Přihláška ke studiu (dvě strany) podaná do 1. března 2021,
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení, potvrzení o zdravotní způsobilosti, (maturanti, kteří konají maturitní zkoušku v letošním školním roce, vysvědčení předloží až po vykonání zkoušky)
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy v dubnu 2021.

Výtvarná výchova

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3 – 60 minut

Dramatická výchova

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě (na přípravu bude mít uchazeč 5 minut)

Tělesná výchova

 • gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha – dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného – přemet stranou

Hudební výchova

 • zpěv písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti – obě sloky
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace: zazpívaní na klavíru zahrané melodie
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)

Praktické zkoušky zjišťují předpoklady ke studiu, nejedná se o talentové zkoušky. Při zkouškách z hudební výchovy není potřeba umět hrát na hudební nástroj (spíše se stává výhodou při studiu), lze zazpívat jinou píseň bez doprovodu nebo s vlastním doprovodem. Hodnotí se kvalita přednesu.