Obecné informace

Hudební výchova - Obecné informace

Významné místo mezi předměty studijních oborů školy zaujímá hudební výchova. Předmět, který je většinou chápán jako oddychový doplněk výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, je zejména na pedagogické škole jedním z odborných předmětů, profilujících studenta k dalšímu uplatnění při práci s dětmi a mládeží.

V rámci oboru předškolní a mimoškolní pedagogika se studenti snaží lépe pochopit různé dějinné souvislosti vývoje hudby a získávají potřebné znalosti a praktické zkušenosti ke zprostředkování hudby dětem, mládeži i sobě samým. Prostřednictvím nejrůznějších hudebních činností (pěvecké, instrumentální, hudebně-pohybové, poslechové) rozvíjejí své schopnosti a dovednosti a učí se hudbu aktivně vnímat i prožívat. V oboru pedagogické lyceum si studenti vybírají jednu z uměleckých výchov (dramatická, hudební, výtvarná), na niž se během studia specializují. Zde se tak nabízejí větší možnosti proniknutí do tajemství zvaného hudba. Ani na osmiletém gymnáziu však nestojí hudba stranou vzdělávání. Zde je hlavním posláním rozvoj vztahu k hudbě a umění vůbec.

Vedle hudební výchovy mezi studijními předměty na pedagogické škole zařazena i výuka hry na hudební nástroj. V oboru předškolní a mimoškolní pedagogika mají studenti po celé čtyři roky studia předmět hra na klavír. Seznamují se se základní technikou hry, jednoduchými instruktivními skladbami a způsoby doprovodu písní, které následně uplatňují při praxi v odborných zařízeních. V oboru pedagogické lyceum je výuka hry na klavír součástí specializace hudební výchovy.

Během školního roku probíhá řada mimoškolních hudebních aktivit. Časté jsou návštěvy koncertů, operních či baletních představení v brněnských divadlech. Běžnou výuku rovněž zpestřují četné hudební exkurze po brněnských varhanách, dále prohlídky Janáčkova divadla či návštěvy Janáčkova památníku a hudebních muzeí v Praze (Dvořákovo, Smetanovo, České muzeum hudby s expozicí hudebních nástrojů). Z významných kulturních událostí v historii školy jistě stojí za zmínku hudební seminář na téma lidové hudby, při kterém se studenti setkali s výraznou osobností lidové hudby, Jiřím Pavlicou. Obrovský úspěch zaznamenaly také koncerty Prague Cello Quartet, Pavla Helána, Hradišťanu apod.

Hudební umění studentů školy je každoročně prezentováno na pravidelných hudebních či uměleckých soutěžích, jako jsou Hudební festival středních pedagogických škol či Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách. Za více jak 25 let své historie se může naše škola pochlubit celou řadou ocenění z těchto přehlídek a soutěží. Výrazným hudebním reprezentantem je od počátku existence školy pěvecký sbor Cantate, který nejednou získal umístění také na mezinárodních festivalech. Vedle toho rovněž vznikl v roce 2014 Cyrilometodějský komorní orchestr a o pět let později i CiMbálka.

Je vidět, že hudba je nedílnou součástí života školy. Nezbývá, než si přát, aby všichni, kteří hudbou žijí a předávají ji dalším generacím, naplňovali slova Martina Luthera: “Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů Božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.”