Obecné informace

Výtvarná výchova - Obecné informace


Gymnázium
Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV; dále obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP G. V rámci předmětu se realizují tematické okruhy z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova RVP ZV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP ZV, Multikulturní výchova RVP ZV, Environmentální výchova RVP ZV; Osobnostní a sociální výchova RVP G, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP G. Předmět je zařazen na nižším i vyšším stupni gymnázia, v primě až sextě. Předmět výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou složkou je přehled nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl. Výtvarná výchova

TŘÍDA POČET HODIN
PRIMA 2
SEKUNDA 2
TERCIE 1
KVARTA 1

Umění a kultura

TŘÍDA POČET HODIN
KVINTA 2
SEXTA 2

Výtvarná výchova patří mezi maturitní předměty. Seminář z dějin umění je volitelným předmětem, realizuje další vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací aktivity RVP G. Předmět je zařazen na vyšším stupni gymnázia v septimě a oktávě. Navazuje na předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova, které jsou volitelnými maturitními předměty v profilové části maturitní zkoušky. Předmět Seminář z dějin umění rozvíjí již dříve získané poznatky v předmětech z celku Umění a kultura. Předmět významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá žákům lépe proniknout k pochopení uměleckých tendencí. Umění a kultura – volitelný seminář

TŘÍDA POČET HODIN
OKTÁVA 2

Pedagogické lyceum

Výtvarná výchova Cílem vyučovacího předmětu je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně; ovládat prakticky i teoreticky základy výtvarných činností a umět je uplatňovat v praxi; seznámit žáky s významnými představiteli a hlavními rysy jednotlivých vývojových slohů; učit je orientovat se v současných uměleckých trendech. Předmět je tvořen vlastní praktickou činností žáků a teoretickou složkou. Žák získává prostor pro seznámení s výtvarnými obory, technikami, postupy (praktické výtvarné činnosti a dovednosti). Vychází se z prožitku vnitřní i vnější reality. Žák je veden ke svobodné, tvořivé aktivitě. Na základě exkurze dějinami a teorií výtvarné tvorby směřují žáci k dovednostem intelektuálního hodnocení výtvarných dějů a jevů, jsou rozvíjeny jejich dovednosti formulovat a uskutečňovat vlastní myšlenky a nápady. Výtvarná výchova je součásti všeobecně vzdělávacích předmětů a slouží ke kultivaci a estetickému rozvoji žáků. Estetická podmíněnost předmětu by měla žákům pomáhat vytvářet kladné vztahy nejen k umění, přírodě a společnosti, ale především k sobě navzájem a k člověku jako cíli své budoucí orientace.

TŘÍDA POČET HODIN
PL1 2
PL2 0
PL3 0
PL4 0

Specializace z výtvarné výchovy Cílem vyučovacího předmětu je vytvořit soubor vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení estetického cítění a schopností svěřenců; ovládat prakticky i teoreticky základy všech výtvarných činností a umět je uplatňovat v praxi; seznámit žáky s významnými představiteli a hlavními rysy jednotlivých vývojových slohů; učit je orientovat se v současných uměleckých trendech. Předmět je tvořen vlastní praktickou činností žáků a teoretickou složkou. Žák získává prostor pro seznámení s výtvarnými obory, technikami, postupy (praktické výtvarné činnosti a dovednosti). Vychází se z prožitku vnitřní i vnější reality. Žák je veden ke svobodné, tvořivé aktivitě. Na základě exkurze dějinami a teorií výtvarné tvorby směřují žáci k dovednostem intelektuálního hodnocení výtvarných dějů a jevů, jsou rozvíjeny jejich dovednosti formulovat a uskutečňovat vlastní myšlenky a nápady. Specializace z výtvarné výchovy je součásti odborných předmětů realizuje vzdělávací oblast odborné zaměření. Slouží k profilaci žáka a k jeho kultivaci a estetickému rozvoji. Estetická podmíněnost předmětu by měla žákům pomáhat vytvářet kladné vztahy nejen k umění, přírodě a společnosti, ale především k sobě navzájem a k člověku jako cíli své budoucí orientace. Patří mezi předměty připravující k profilové části maturitní zkoušky.

TŘÍDA POČET HODIN
PL1 0
PL2 4
PL3 4
PL4 4

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výtvarná výchova, Seminář z výtvarné výchovyCílem vyučovacího předmětu je vytvořit soubor vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení estetického cítění a schopností svěřenců; ovládat prakticky i teoreticky základy všech výtvarných činností a umět je uplatňovat v praxi; seznámit žáky s významnými představiteli a hlavními rysy jednotlivých vývojových slohů; učit je orientovat se v současných uměleckých trendech. Předmět je tvořen vlastní praktickou činností žáků a teoretickou složkou. Žák získává prostor pro seznámení s výtvarnými obory, technikami, postupy (praktické výtvarné činnosti a dovednosti). Vychází se z prožitku vnitřní i vnější reality. Žák je veden ke svobodné, tvořivé aktivitě. Na základě exkurze dějinami a teorií výtvarné tvorby směřují žáci k dovednostem intelektuálního hodnocení výtvarných dějů a jevů, jsou rozvíjeny jejich dovednosti formulovat a uskutečňovat vlastní myšlenky a nápady. Výtvarná výchova je součásti všeobecně vzdělávacích předmětů a slouží ke kultivaci a estetickému rozvoji žáků. Estetická podmíněnost předmětu by měla žákům pomáhat vytvářet kladné vztahy nejen k umění, přírodě a společnosti, ale především k sobě navzájem a k člověku jako cíli své budoucí orientace. Patří mezi předměty připravující k profilové části maturitní zkoušky.  Výtvarná výchova

TŘÍDA POČET HODIN
PMP1 2
PMP2 2
PMP3 2
PMP4 1

Seminář z výtvarné výchovy

TŘÍDA POČET HODIN
PMP1 0
PMP2 0
PMP3 0
PMP4 2

Pracovní praktikum Cílem předmětu je vytvořit soubor vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení estetického cítění; cítění svěřenců; ovládat prakticky i teoreticky základy různých pracovních technik a umět je uplatňovat v praxi; učit žáky orientovat se v umělecko-řemeslných trendech. Předmět je tvořen vlastní praktickou činností žáků a teoretickou složkou. Žák si vyzkouší pestrou škálu pracovních činností a technologií. Je založen (předmět) na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti studentů. Pracovní praktikum je součástí všeobecně vzdělávacích předmětů a slouží ke kultivaci a estetickému rozvoji studentů.  Pracovní praktikum

TŘÍDA POČET HODIN
PMP1 2
PMP2 2
PMP3 0
PMP4 0

Zajímavé odkazy, inspirace, výstavy

Brno https://www.artmap.cz/vystavy/ https://moravska-galerie.cz/ https://www.dum-umeni.cz/ https://www.faitgallery.com/ https://www.artgallerybrno.cz/vystavy/   Olomouc https://www.muo.cz/   Praha https://www.ngprague.cz/   Inspirace na výtvarnou tvorbu https://www.ngprague.cz/udalost/3064/techniky-umeni https://www.ngprague.cz/udalost/3042/umeni-byt-venku https://www.ngprague.cz/o-nas/novinky/smysl-v-umeni https://www.ngprague.cz/udalost/2871/umeni-byt-doma https://www.nedatovano.cz/   https://vytvarna-vychova.cz/ https://www.insea.cz/